Skip to content
 
+48 22 110 68 49

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest NGroup Sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 84A , 05-800 Pruszków , NIP 1182039214 , REGON 142589729.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres: [email protected]
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w celu realizacji umów głównych zawartych z administratorem danych zgodnie z jego działalnością.
 4. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 5. zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszej współpracy z Administratorem Danych.
 6. każdemu przysługuje prawo do:
  • dostępu do jego danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej oraz roszczeń reklamacyjnych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 7. dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego,
 8. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa,
 9. dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych,
 10. dane osobowe nie podlegają profilowaniu.